Türk Hava Kuvvetleri Komutan? Süleyman ?ah Sayg? Karakolu ve Yak?n Hava Destek Görevlerini Gece Görü? Gözlü?üyle Uçarak Denetledi

Hava Kuvvetleri Komutan? Hava Orgeneral Ak?n ÖZTÜRK, 21 Ekim 2014 tarihinde gündüz ve gece uçarak Suriye ve Irak s?n?r?nda yerde konu?lu birliklerle icra edilen mü?terek görevlere ili?kin inceleme ve denetlemelerde bulunmu?lard?r.

Turkish Air Force F-16D Fighting Falcon Block 50+ over Suleyman Sah Tomb (Photo by Turkish Air Force Command)

Turkish Air Force F-16D Fighting Falcon Block 50+ over Suleyman Sah Tomb (Photo by Turkish Air Force Command)

Orgeneral ÖZTÜRK, 141’inci Filo Komutanl???na ait F-16D uça?? ile Ak?nc?/ANKARA Meydan?ndan kalk?? gerçekle?tirmi?, Suriye ve Irak s?n?r?nda konu?lu yakla??k yirmi Kara ve Hava Kuvvetleri Birli?ini havadan savunma görevlerine yönelik uçarak incelemi?lerdir.

Toplam iki saati bulan ve yakla??k 800 km.lik bir mesafeyi kapsayan inceleme ve denetleme uçu?unun ard?ndan, Diyarbak?r Meydan?na ini? gerçekle?tiren Orgeneral ÖZTÜRK, Muharip Kuvvet Komutan Yard?mc?s? ve Birle?tirilmi? Hava Harekât Merkezleri Komutan? Hava Korgeneral H.Hüseyin DEM?RARSLAN’? makam?nda ziyaret etmi?lerdir.

Turkish Air Force commander inspected Turkish units and a military air drill on Iraqi and Syrians border. (Photo by Air Force Command)

Turkish Air Force commander inspected Turkish units and a military air drill on Iraqi and Syrians border. (Photo by Air Force Command)

Orgeneral ÖZTÜRK, bask?n gibi acil ihtiyaç durumlar?nda askerî karakollara sa?lanan yak?n hava deste?i görevini ve Süleyman ?ah Sayg? Karakolu’nun korunmas?na yönelik planlanan mü?terek harekât?n tatbikat?n? Diyarbak?r’da konu?lu 181’inci Filo Komutanl??? pilotlar? ile beraber gece ?artlar?nda bizzat uçarak denetlemi?lerdir.

Orgeneral ÖZTÜRK, gündüz ve gece ?artlar?nda s?n?ra çok yak?n mesafede icra edilen bu görevlerin ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlanmas?n?n ard?ndan, kat?l?mc? birlikleri tebrik etmi?lerdir. Ayr?ca Süleyman ?ah Sayg? Karakolu Komutan? ile telsiz üzerinden görü?en Orgeneral ÖZTÜRK, “?htiyaç an?nda H?z?r gibi yan?n?zday?z,” diyerek karakol personeline desteklerini bir kez daha hissettirmi?lerdir.

Tatbikat? bizzat uçarak denetleyen Orgeneral ÖZTÜRK, “Verilen emekler ile yap?lan harcamalar?n kar??l???n? görmekten çok mutlu oldum. Harbe haz?r bir jet pilotu, gece görü? gözlü?ü e?itimini de içeren özel ve 5-6 y?l gibi uzun bir e?itim süreci sayesinde bu seviyede karma??k ve zor görevleri yerine getirebilmektedir. Bu mü?terek tatbikata yönelik incelemelerimde mü?ahede etti?im ba?ar? hem Hava hem de Kara Kuvvetlerimizin eseridir” diyerek takdirlerini dile getirmi?lerdir.

Turkey's air force commander inspected Turkish units and a military air drill on Iraqi and Syrians border. (Photo by Turkish Air Force Command)

Turkey’s air force commander inspected Turkish units and a military air drill on Iraqi and Syrians border. (Photo by Turkish Air Force Command)

Haber ve Foto Kaynak: 27 Ekim 2014 ( Türk Hava Kuvvetleri Komutanl???)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *